Izaberite stranicu

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОШ“ЈАЈИНЦИ“

1. Увод

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања њиховог детета до доласка са радног места. Самосталан повратак кући после наставе, боравак ученика код куће без присуства родитеља (утицај насилних и непримерених медијских садржаја), ученика излаже многим опасностима. Ове чињенице школи, као васпитно – образовној установи дају нову димензију. Школа не само да треба водити бригу о ученику током радног времена родитеља, она треба организовати план и програм рада ученика током 10 сати боравка у школи. Продужени боравак је модел системског и структуралног решавања десетосатног боравка ученика у школи. Овакав начин организације рада у школи захтева од запослених додатни напор, али истовремено отвара могућност студиознијег деловања у правцу правилног одгоја и развоја ученика у социјализовану и друштвено корисну особу, способну да у будућности делује у правцу како личне, тако и друштвене користи.

2. Просторни услови

Последњих година доста је урађено на побољшању просторних и техничких услова рада школе. Уређено је и осветљено школско двориште, изграђена је фискултурна сала, урађена је нова ограда око школског дворишта, постављене су капије на свим прилазима школи, окречени ходници и учионице, сређени тоалети, комплетно је сређена наставничка зборница, купљене нове столице, купљене су завесе за све учионице, канцеларије, и зборницу.

У две учионице су стављене заштитне соларне рефлектујуће фолије на прозорима а уколико буде средстава биће постављене у свим учионицама. Обезбеђени су држачи течних сапуна и налазе се у сваком тоалету, чиме је побољшана хигијена руку. Неке од учионица су сређене на иницијативу појединих учитеља и уз помоћ родитеља. У школи  постоји видео надзор и обезбеђени алармни систем заштите.

Школа има две групе продуженог боравка. Прва група продуженог боравка за први и други разред се налази у посебној (тзв.“мала зграда“ чији један део користи Предшколска установа “Чика Јова Змај“) згради у учионици површине 38,5м m². Друга група продуженог боравка, такође за први и други разред, биће организована у учионици површине 37 m² у великом објекту ОШ“Јајинци“. Школа поседује неопходан намештај, школске клупe и столице, школску таблу, ормаре, катедру и наставничку столицу.

У учионици коју користи друга група су стављење заштитне соларне рефлектујуће фолије на прозорима као и средство за дезинфекцију руку. Поред учионица ученици могу да користе и следеће школске просторије:трпезарију, мокри чвор, библиотеку, информатички кабинет са рачунарима, фискултурну салу, музички кабинет, ликовни атеље али све остале кабинете. Поред школских терена (за фудбал, кошарку, рукомет и одбојку) деца могу да уживају на лепо уређеним травнатим површинама. Просторни услови за продужени боравак су у складу са Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основне школе.

3. Органозовање исхране и услови за одржавање хигијене

На основу заинтересованости родитеља, на родитељским састанцима у току школске 2017/18 године као и изјашњавању родитеља ученика првог и другог разреда, извршена је анкета у којој су се родитељи определили за достављање једног топлог оброка или ужине. Изабрани добављач ће достављати свакодневно оброке или ужину у виду пецива и једног напитка, зависно од опредељености. Добављач мора да поседује Сертификате ISO 9001:2008
и ISO 22000:2005, као и доказе о спровођењу контроле микробиолошке исправности готових јела.

Ужина у 9:30 часова када је продужени боравак преподне а у 15:30 часова када је поподне. Ручак се организује од 13:00 до 13:45 часова. Са ученицима се храни и наставник. На радном месту сервирке ангажована је Стефановић Дијана, која има потребну стручну спрему и шестомесечну оверену санитарну књижицу. О квалитету јеловника ученика брину се Школска комисија а Добавњач ће доставити Уговор о ангаовању нутриционисте.

Принцип организовања хране на школску 2018/19 биће исти. Родитељима ће бити подељени анкетни упитници за изјашњавање, како би школа спровела даљу процедуру. У непосредној близини учионица за продужени боравак налази се мокри чвор (за дечаке и девојчице) са
кабинама и лавабоом. Обезбеђени су држачи течних сапуна и налазе се у сваком тоалету.

4. Наставна средства

Од наставних средстава наставницима разредне наставе и ученицима на располагању су: рачунари у информатичком кабинету, ТВ, лаптопови, пројектор, ЦД плејер, ЦД материјали за српски језик, страни језик, са основама саобраћаја, лопте, вијаче и др. За разноврсне ученичке активности осигуран је одговарајући материјал (папири, бојице и велики број разноврсних друштвених игара примерено њиховом узрасту). Библиотечки фонд се стално обогаћује новим књигама и задовољава потребе ученика овог
узраста. Опремљеност учионица у којима ће се организовати продужени боравак у складу је са Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основне школе. Ученици се упућују и постичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.

5. Опис рада у продуженом боравку

Продуженим боравком ОШ „Јајинци“ су обухваћени, првенствено ученици првог и другог разреда али школа даје могућност да то право искористе сви ученици млађег узраста школе, уз сагласност савета родитеља. Ученици у школи бораве у периоду од 800 до 1800 часова. С
обзиром на локацију школе и чињеницу да је похађају ученици са различитих делова општине Вождовац, превоз је одлично организован и приступан ученицима који долазе и одлазе са наставе самостално, без пратње старатеља или родитеља. Настава је организована
у две смене, а самим тим и рад боравка.
Продужени боравак и ОШ „Јајинци“ подразумева прожимање редовних и ваннаставних активности. На овај начин је извршено растерећење ученика, а и самих родитеља. Радно време и организација рада наставних активности су прецизно дефинисани распоредом
часова, како за ученике, тако и за наставнике, са тим да по процени наставника може доћи до ротације распореда часова, али да садржај распореда остане исти. Учитељи који раде у редовној настави свакодневно се договарају и усклађују своје активности са учитељем из
продуженог боравка.

6. Циљеви програма рада у продуженом боравку

Основни циљеви су:
а) одгој ученика на универзалним моралним начелима, на људским правима, једнакости
и слободи;
б) развој целокупне личности, индивидуалних и јединствених потенцијала;
в) социјализација;
г) припрема ученика за даље образовање и перманентно учење.

Специфични циљеви су:
а) хармоничан психосоматски и фички развој ученика;
б) способност прихватања индивидуалних различитости;
в) учење организације времена – корелација учења, слободног времена и слободних
активности;
г) флексибилнији и иновативнији приступ учењу;
д) оспособљавање ученика за самостално учење;
ђ) подстицање мотивације за учењем;
е) партнерство у образовању;
ж) улога технологија у образовању;
з) темељна улога образовања у раном детињству;
и) перманентно образовање.

7. Кључна подручја развоја

 • Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота;
  утемељивање основних хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање потреба за интерперсоналним везама.
 • Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање са друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима.
 • Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију.
 • Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних читатељских вештина и изражајног читања и рецитовања.
 • Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили као алат.
 • Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова.
 • Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких
  вештина.
 • Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном
  литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова
 • Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и изражајима блиским узрасту ученика.
 • Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и
  мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд.

8. План рада продуженог боравка

*САМОСТАЛНИ РАД
Самостални рад, израда домаћих задатака, вежбање
*СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
1.Спортске активности
2.Ликовне радионице
3.Радионице на енглеском језику
4.Слободне активности – подељене на пет тема

9. Днавни план рада доравка (дневни режим рада по сменама)

ПРВА СМЕНА
(када ђаци иду по подне у школу)
ДРУГА СМЕНА (када ђаци иду пре подне у школу)
7:30 – 8:30 Пријем ученика 11:30 – 12:45 Пријем ученика
8:45 – 9:15 Доручак 12:45 – 13:15 Ручак
9:15 –10:00 Слободне активности 13:15 – 14:00 Слободне активности
10:00 – 10:45 Самосталан рад,
израда домаћег задатка,
вежбање
14:00 – 15:00 Самосталан рад,
израда домаћег задатка,
вежбање
10:45 – 11:45 Слободне активности 15:00 – 16:00 Слободне активности
11:45 – 12:20 Одржавање хигијене пре ручка 16:00 – 16:30 Ужина по жељи ученика
12:30 – 13:10 Ручак 16:30 – 17:00 Слободне активности
13:10 – 13:45 Одмор и одлазак на часове 17:00 – 18:00 Одмор и одлазак кући

10. Дидактичко – методичке смернице

У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним могућностима ученика, препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика рада како би се детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те
максимално опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников други дом, са свим особинама пријатног и пријатељског окружења.Важна педагошки принципи учења темеље се на томе да је: мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост;да дете буде активно у процесу учења; постојеће дечје знање и искуство основа је учења; дечије
тренутно окружење осигурава контекст учења; у центру процеса учења је језик; дете треба учити вођен активностима и методама откривања; дужни да упутимо дете у естетску димензију учења; социјална и емоционална димензија важан је фактор учења.
Начини организације и облици рада: курикуларни приступ (уместо предметно-сатног); интегрисано учење и поучавање; мултидисциплинарни приступ; тимско и сарадничко учење; истраживачка настава; искуствено учење; проблемска настава; пројектна настава; учење кроз игру, праксу, учење за живот; факултативни програми (спортске активности);
ванучионична и теренска настава;ваннаставне активности.

11. Услови за извођење програма (имплементација)

Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште. Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су
прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада продуженог боравка. Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк изабране установе. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време
оброка, терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена.Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио – визуалном опремом, дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком и рачунарима.
За разноврсне ученичке активности осигуран је материјала (папири, бојице…) Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). У опремању простора укључена је школа и
локална заједница (обезбеђују средства за опремање просторија и набавку средстава).

12.Годишњи план слободних активности продуженог боравка

1. Спортске активности
2. Ликовне радионице – цртање, сликање, вајање
3. „АРТ“ РАДИОНИЦЕ
3.1. Мала школа великих ствари
3.2. Активности у оквиру музичке културе
3.3. Активности у оквиру ликовне културе
3.4. Креативне радионице и забавне активности
3.5. Драмске игре

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА:
Учитељице продуженог боравка:
1.Наташа Стеванчевић, наставник разредне наставе у продуженом боравку
2.Марија Николић, наставник разредне наставе у продуженом боравку
3.учитељице редовне наставе I – IV разред
4.педагог Милана Пејовић и психолог школе Гордана Јовић