Izaberite stranicu

Ученици 5-1 суначасусрпскогјезикарадилиобрадулектиреТомСојернанов и занимљивначин.  У питањујеобрадалектиреподназивом „Пицалектира“. Ученицисуимализазадатакдаодговорена 8 питања у везисалектиром  којасубилаформулисанапонивоимазнања ( основни, средњи , напредни). Осампитањајебилоподељенона 8 парчићапице.

  1. Штајепсеудоним и којејеправоимеписца? Кад и гдејеживео
  2. Комкњижевномроду и врстиприпададело „ТомСојер“
  3. Одредитемуромана.
  4. Где и у којевремејесмештенарадњаромана?
  5. Опишиглавнилик у роману.
  6. ОпишиликХаклбериФина.
  7. Украткоокарактериши и осталеликове у роману.
  8. У чемупроналазишсличностиизмеђутвог и Томовогдетињства
  9. -Ученицисууспешноодговорилиназадатекенакончегасудегустиралипицекојесусамосталноправиликодкуће. Циљчасајебиоподстаћикритичкомишљењекодученикакао и сарадњу  иадекватнукомуникацијумеђуученицимакојитребадаобогатесвојречник и дапоштујуједнидруге.